ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬದುಕಿಕೆ ಉರುಪು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ…ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬದುಕು!